ANBI Instelling

 

 

 

 

 

Stichting Gemeenschapshuis Acropolis

Broeder Everardusplein 1

5366 BE Megen

 

RSIN:                                                                   002811376

Kamer van koophandel Brabant:             41080423

 

Telefoon:                                                           0412-462565

Website:                                                            www.acropolis-megen.nl

Email contact :                                                secretariaat.acropolis@gmail.com

 

Samenstelling Bestuur

Duovoorzitter:                                                Diny Oele

Duovoorzitter:                                                Sjoerd van Aelst

Secretaris:                                                       Johnny Kocken

Penningmeester:                                           Ad van Orsouw

Activiteiten:                                                    Erin Quint

 

Beleidsplan

Stichting Gemeenschapshuis Acropolis (de Stichting) beheert in het centrum van het stadje Megen (circa 1.650 inwoners) een gemeenschapshuis met de naam Acropolis. Dit gemeenschapshuis is gevestigd in het oude gymnasium van de broeders Franciscanen. Het pand is gebouwd in 1884 en is een rijksmonument. In 1969 is het gymnasium door de Franciscanen overgedragen aan de Stichting met als opdracht het pand te gebruiken voor het algemeen belang van de inwoners van Megen, dat nu deel uitmaakt van de Gemeente Oss.

 Doelstellingen van de Stichting zijn:

 • signaleren van behoeften op sociaal-cultureel gebied en daarop stimulerend en ondersteunend reageren;
 • het bieden van huisvesting aan alle verenigingen en stichtingen die in Megen actief zijn op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief, sport of cultureel gebied
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hierboven genoemde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
 • en afgeleid hiervan het in goede staat houden van het pand als rijksmonument en ontmoetingsplaats in Megen.

 

De Stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:

 • het zelf organiseren, initiëren en stimuleren van activiteiten:

o             op sociaal-cultureel gebied;

o             die bijdragen aan een verbetering van het leefklimaat van Megen en haar directe
omgeving;

 • de oprichting en behoud van verenigingen en stichtingen actief in Megen stimuleren en hen
  huisvesting bieden.
 • het verwerven van de daartoe benodigde financiële middelen door middel van:

o             donaties en vaste bijdragen;

o             subsidies van kerkelijke, burgerlijke en overheidsinstellingen en/of organen;

o             baten uit de exploitatie van het gebouw;

o             inkomsten uit bovengenoemde activiteiten;

o             schenkingen, legaten en erfstellingen;

o             alle overige bijdragen, baten en inkomsten.

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het liquidatiesaldo moet conform de statuten voor een zoveel mogelijk analoog doel zoals beschreven in haar doelstellingen worden aangewend.

De Stichting haalt haar inkomsten uit:

 • onderverhuur van ruimte aan de verenigingen in Megen. Het pand wordt voor € 1,= gehuurd van de gemeente Oss waardoor de inkomsten van de onderhuur een inkomstenbron voor de Stichting zijn;
 • gemeentelijke subsidie;
 • inkomsten uit de horeca die wordt geëxploiteerd ten bate van de verenigingen;
 • giften, schenkingen van particulieren of bedrijven.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 5 bestuursleden, ieder verantwoordelijk voor een specifiek beleidsterrein. Deze bestuursleden worden ondersteund door commissies van vrijwilligers die activiteiten organiseren en werkzaamheden verrichten voor het gemeenschapshuis. Daarnaast heeft de Stichting een vaste werkgroep Kunstvoer specifiek voor het organiseren van kunstexposities in het gemeenschapshuis.

Het bestuur maakt jaarlijks een begroting, tegelijk met de subsidieaanvraag aan de Gemeente Oss.

Eenmaal per kwartaal rapporteert de penningmeester aan het bestuur het kwartaalresultaat met vermogenspositie per het einde van ieder kwartaal.

Uiterlijk 3 maanden na afloop van het boekjaar stelt het bestuur de jaarrekening op en rapporteert aan de Raad van Aangeslotenen.

Zowel de jaarrekening 2017 als de begroting 2018 zijn op verzoek aan de penningmeester in te zien.

Raad van Aangeslotenen

Alle verenigingen en stichtingen die gehuisvest zijn in het gemeenschapshuis hebben zitting in de Raad van Aangeslotenen. Deze Raad is het klankbord voor het bestuur in alle zaken die betrekking hebben op de huisvesting en de exploitatie van het gemeenschapshuis. In de jaarvergadering van de Raad van Aangeslotenen wordt de jaarrekening van de Stichting besproken, goedgekeurd en wordt decharge verleend aan het bestuur van de Stichting. De jaarrekening over 2017 is akkoord bevonden in de vergadering van 31 mei 2018.

Het bestuur komt wekelijks bijeen voor de behandeling van de lopende zaken. Stichting heeft 2,25 fte in dienst zijnde een bedrijfsleider, medewerksters horeca, beheerder met assistent en facilitair medewerkster. Dit team draagt zorg voor de acquisitie, de verhuur van zalen, de exploitatie van de horeca, het beheer en onderhoud van het pand en onderhoudt contacten zowel intern (zoals verenigingen, vaste huurders) als extern (zoals Gemeente, gemeenschapshuizen in de regio, klanten, lokale horeca). Belangrijke pijler onder exploitatie van de horeca is de samenwerkingsovereenkomst met de lokale horeca in de kern Megen voor invulling en uitbouw van de commerciële activiteiten (vergaderingen, luncharrangementen, bedrijfsfeesten, workshops en trainingen).

Het mooie gerestaureerde Acropolis biedt volop mogelijkheden, voor zowel de lokale horeca als de Stichting zelf, tot uitbouw van de activiteiten in Megen wat de leefbaarheid van het stadje en de continuïteit van de horeca zeer ten goede komt.

Bijgaand een overzicht van de balans met baten/lasten over 2017 met vergelijkende cijfers 2016 en toelichting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op waardering en resultaatbepaling

Materiële vaste activa

Inventaris en overige vaste bedrijfsmiddelen (o.a. horeca-inrichting en keuken) worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of lagere bedrijfswaarde onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen. Afschrijvingen worden ten laste van de resultatenrekening gebracht volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische gebruiksduur van iedere component van een materieel vast actief. De restwaarde wordt jaarlijks beoordeeld.

Voorraden

De voorraden zijn opgenomen tegen kostprijs of netto-opbrengstwaarde indien deze lager is. De kostprijs is gebaseerd op het beginsel FIFO (First in First out).

Vlottende activa

De debiteuren en overige vorderingen met een looptijd van minder dan een jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquiditeiten

Liquiditeiten omvatten kassaldo en direct opvraagbare banksaldi.

Egalisatiefonds inventarisbijdragen

Voor de financiering van materiële vaste activa (inventaris en inrichting) is de Stichting afhankelijk van de ontvangst van giften en bijdragen. In haar exploitatie is de Stichting maar beperkt in staat de afschrijvingen op de materiële vaste activa te dekken. Ook voor toekomstige vervangingsinvesteringen is de Stichting afhankelijk van giften en bijdragen voor de financiering hiervan. Voor een juiste presentatie en toerekening in de exploitatie is er voor gekozen om de giften en bijdragen te amortiseren in overeenstemming met de berekening van de afschrijvingslast voor de materiële vaste activa waarvoor de giften en bijdragen zijn ingezet ter financiering.

 Voorzieningen

De voorziening groot onderhoud dient ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen en wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Lang- en kortlopende schulden

De langlopende schulden en vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen in het boekjaar gerealiseerde opbrengsten en alle hier aan toe te rekenen kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten ongeacht wanneer deze opbrengsten zijn ontvangen respectievelijk de kosten zijn betaald. Opbrengsten worden geacht te zijn gerealiseerd in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. De voor het verslagjaar toegekende (overheid-)subsidies worden verantwoord op basis van de ontvangen toezegging ongeacht het jaar van ontvangst.

Zoals gebruikelijk heeft de Stichting ook dit jaar weer een sociaal jaarverslag uitgebracht met daarin aandacht voor de georganiseerde activiteiten, de nieuwe initiatieven buiten het gemeenschapshuis in Megen als ook een summier overzicht van de financiën van de Stichting. Dit sociaal jaarverslag 2017 als ook het volledige financiële jaarverslag over 2017 liggen voor iedere belangstellende ter inzage bij de penningmeester van de Stichting Acropolis.

Overzicht activiteitenplan Gemeenschapshuis Acropolis:

–  verhuur zalen aan verenigingen in Megen en omstreken;

–  verhuur zalen aan bedrijven in Oss en omstreken;

–  stimuleren en faciliteren activiteiten verenigingen Megen met grote diversiteit variërend van kookworkshops, (live) muziek, toneel, film, kunsttentoonstellingen, literaire avonden tot sport en ontspanning;

–  organiseren eigen activiteiten waaronder boekenruilbeurs, kinderactiviteiten, nieuwjaarsreceptie, kerstbijeenkomst, cultuurpodium en ander muzikale activiteiten;

–  bijdrage aan gezamenlijke carnaval festiviteiten voor kinderen;

–  opzetten samenwerkingsverbanden lokale horeca, gemeenschapshuizen directe omgeving als ook theater;

–  zorgen voor behoud (en onderhoud) monumentaal pand Acropolis en leefbaarheid Megen;

–  verzorgen van lunch- en vergaderarrangementen voor bedrijfsleven in Oss e.o.;

–  faciliteren drukwerk voor verenigingen variërend van posters tot verenigingsnieuws.

 

Voor specifieke invulling van deze activiteiten verwijzen wij graag naar onze agenda op onze vernieuwde website www.acropolis-megen.nl/agenda.

Voor aanvullende toelichting of vragen kunt u contact opnemen met het bestuur van de Stichting Acropolis dan wel de bedrijfsleider of het beheerderteam.