Gymnasium tot gemeenschapshuis

” Van gymnasium tot gemeenschapshuis “

Stichting Gemeenschapshuis Megen

Op 19 juli 1967 is de “Stichting Gemeenschapshuis Megen” opgericht met als het doel: een nieuw te bouwen gemeenschapshuis. De realisatie daarvan stuit op financiële en planologische problemen. Na de sluiting van het “Gymnasium” wordt de mogelijkheid om het gebouw te kopen grondig onderzocht en dit leidt in 1969 tot de overdracht van het gehele gebouw aan de stichting. Hiermee wordt niet alleen de realisatie van een gemeenschapshuis mogelijk maar blijft ook een historisch monument in Megen behouden voor een maatschappelijke functie die recht doet aan de rijke historie die zoveel eeuwen teruggaat.

Het doel is te komen tot een multifunctioneel gemeenschapshuis waar zowel verenigingen hun activiteiten kunnen onderbrengen als particulieren terecht kunnen voor feesten en partijen. Met de gemeente Megen c.a. , en na de gemeentelijke herindeling met de gemeente Oss, wordt overeengekomen dat de gemeente het groot en monumentaal onderhoud voor haar rekening neemt en de Stichting een zelfstandige exploitatie zal voeren met sluitende begroting.

Na een behoorlijk ingrijpende bouwkundige aanpassing wordt het gemeenschapshuis op 19 april 1971 met een uitgebreide feestweek geopend. Aan het gebouw is, geheel in stijl met de traditie van de Latijnse School de naam “Acropolis” gegeven. De grote studiezaal is dan omgebouwd tot feest- en evenementenzaal, de schoolkapel tot toneelzaal, de leslokalen tot vergaderruimten. De gymnastiekzaal is heringericht voor zowel verenigingen als gebruik door de basisschool van Megen. Een van de leslokalen wordt omgebouwd tot “het Café” en na een verdere verbouwing omgedoopt tot “Bruin Café”.

Een belangrijke permanente gebruiker is vanaf de start het Witgele Kruis dat in een van de vleugels investeert in de verbouwing en inrichting van een zelfstandige ruimte, met o.a. het consultatiebureau. Vele verenigingen hebben vanaf de opening tot heden in een van de lokalen hun eigen stek gevonden, zoals de “Ouderensoos”, het jeugd en jongerenwerk, de Harmonie, de Toneelclub, de Schaakclub, de en vele andere verenigingen. Maar ook het Maatschappelijk werk, de tandarts en de lokale televisiezender MagusTV hebben in latere jaren hun vaste huisvesting betrokken.

Tegenslagen blijven niet uit: in maart 1976 brandt een deel van de bovenverdieping en het klokkentorentje uit, maar kan in 1977 hersteld worden.

Het bestuur van de Stichting wordt gerekruteerd en benoemd via inspraak op de jaarlijkse bijeenkomsten van de Raad van Aangeslotenen, waarin alle gebruikers een stem over het gevoerde beleid en de plannen kunnen laten horen. Opeenvolgende besturen hebben niet alleen het beheer en aanpassing van het gebouw tot haar taak gerekend, maar door de jaren heen steeds een stimulerende functie vervuld bij het opstarten van nieuwe activiteiten voor de gehele Megense gemeenschap. Er zijn er te veel om op te noemen.

Markante hoogtepunten

1975 intensief politiek overleg en protestbijeenkomsten over plannen voor de aanleg van een brug over de Maas.

1980 er wordt een lift geïnstalleerd waardoor ook de bovenverdieping voor iedereen bereikbaar wordt en organiseert het bestuur de eerste verenigingenquiz. Dit evenement groeit uit tot een jaarlijkse traditie, nu bij toerbeurt georganiseerd door een van de verenigingen.

1981 Megen Beat 81, een muziekfeest dat vele Megenaren zal heugen als een van de eerste feesten waarbij de bevolking wordt gewaarschuwd voor mogelijke geluidsoverlast! Een onderwerp waar het Gemeenschapshuis in latere jaren nog veel mee te maken krijgt.

1982 “Het Rollend Creatief” start als werkgroep van het bestuur met de organisatie van een uitgebreid en gevarieerd pakket cursussen, een activiteit die nog altijd met veel succes wordt gecontinueerd.

1984 het hele jaar staat in het teken van de viering van het honderdjarig bestaan van het “Gymgebouw” met o.a. een grootse reünie van oud studenten, de uitgave van het gedenkboek “Van Bruin Habijt tot Bruin Café” en een jubileumrevue.

1988 door de uitgifte van een obligatielening onder de titel “Acropolisjes” kan de toneelzaal gerenoveerd worden. De coupons zijn goed voor een consumptie!! De lening is een groot succes en bij de jaarlijkse uitloting wordt de tegenwaarde zelden verzilverd.

1993 de zelfstandige gemeente Megen c.a. wordt opgeheven. Megen wordt onderdeel van de gemeente Oss. De overgang wordt “gevierd ” met een grandioos festijn “Megen Total L’Oss”. Nog eenmaal worden de vestingmuren van Megen opgebouwd en door de Ossenaren bestormd. Het einde van een roemrijk tijdperk.

1997 de nieuwe wet op de geluidshinder speelt Acropolis parten. Grondige bouwkundige aanpassingen zijn noodzakelijk die in 1998 worden uitgevoerd. Het oude leien dak kan geheel vernieuwd worden. De Thuiszorg, opvolger van het Witgele kruis, reorganiseert en verlaat Acropolis. Daarmee valt een belangrijke huurder en dienstverlening weg. Het kunstenaarscollectief “Plaka” neemt de vrijgekomen ruimte in gebruik.

1999 door de werkgroep “Kunstvoer” met toenemend succes per jaar 5 tot 6 kunsttentoonstellingen georganiseerd

~ Door Bart Molenaar (1932 – 2011)

SSD Alle rechten voorbehouden - Ontwikkeld door Niek Beck Webdesign

Login - Sitemap - Contact